داوران

فهرست اعضای کمیته داوران فصلنامه علمی جمعیت و پیشرفت

بهار 1402

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

وابستگی سازمانی

1

محمد اسماعیل

 اکبری

پزشکی جامعه نگر

استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2

محمدولی

علیئی

جمعیت شناسی

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

3

محمدحسین

علیپور

فقه و مبانی حقوق اسلامی

استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

4

مریم

اردبیلی

مطالعات زنان و خانواده

دکتری حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

5

سیدمحمدرضا

رشیدی آل هاشم

جامعه شناسی

دانشیار، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)، تهران، ایران

6

محسن

ابراهیم پور

جمعیت شناسی

دانشیار، موسسه پژوهش‌های اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

7

معصومه

حاج حسینی

مطالعات زنان و خانواده

دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران

8

محمدجواد

محمودی

اقتصاد

دانشیار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

9

محمود

مشفق

جمعیت شناسی

استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10

مجید

کوششی

جمعیت شناسی

استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

11

رضا

کیانی

جمعیت شناسی

استادیار، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

12

خلیل

نوروزی

سیاستگذاری

استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

13

محمدحسین

شادمان‌فر

خط‌مشی گذاری عمومی

دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

14

حمیده طائب مطالعات زنان و خانواده
دکتری مطالعات زنان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

15

مونا زینالو مطالعات زنان و خانواده
دکتری حرفه‌ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

16

ابراهیم
صفری
آموزش زبان انگلیسی و روش تحقیق
دکتری آموزش زبان انگلیسی،گروه زبان های خارجی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران، ایران