فراخوان مقاله

فصلنامه جمعیت و پیشرفت،  از تمامی اساتید، محققین و نویسندگان جهت ارسال مقاله بر اساس اهداف و راهبردهای این نشریه دعوت به عمل می‌آورد.

ارزیابی اولیه یک هفته و داوری مقاله ها کمتر از دو ماه خواهد بود.

 

آدرس سایت:

https://pdj.ihu.ac.ir/