اهداف و چشم انداز

نشریه جمعیت و پیشرفت با اعتقاد راسخ به اینکه جمعیت از جمله اساسی‌ترین ارکان پیشرفت یک کشور محسوب می‌شود، اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

آَشنایی با ابعاد و زوایای موضوع جمعیت در ارتباط (تأثیر و تأثر) با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛

مساله‌شناسی و بررسی نظام مسائل حوزه جمعیت؛

رصد و شناسایی تهدیدات جمعیتی و ارائه راه‌کارهای مقابله؛

آینده‌پژوهی جمعیت در سطح ملی و فراملی؛

نقد و بررسی نظریات جمعیتی رایج غربی؛

ارائه راه‌حل بحران‌های جمعیتی کشور به مسئولین؛

گفتمان‌سازی ادبیات بومی جمعیتی در سطح ملی و فراملی؛

تولید و توسعه دانش و دستاوردهای علمی پژوهشی بدیع و بومی در موضوعات ذیل:

 • اقتصاد جمعیت؛
 • جمعیت و اقتدار؛
 • زن، خانواده و جمعیت؛
 • جمعیت و امنیت؛
 • بحران‌های جمعیتی؛
 • سبک زندگی مناسب جمعیت مطلوب؛
 • توزیع جغرافیایی جمعیت؛
 • جمعیت و فرهنگ؛
 • نظام‌سازی جمعیت؛
 • جمعیت و آموزش؛
 • بهداشت و سلامت جمعیت؛
 • جمعیت و آمایش سرزمین؛
 • جمعیت و محیط زیست؛
 • و غیره