اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا حسنی آهنگر

هوش مصنوعی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

civilica.com/p/185409/
mrhasaniihu.ac.ir
0000-0002-5815-5983

h-index: 9  

سردبیر

دکتر محمد اسماعیل اکبری

پزشکی جامعه نگر استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

profmeakbarigmail.com
0000-0002-9938-3587

جانشین سردبیر

دکتر محمدولی علیئی

جمعیت شناسی استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

mv_alieiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی فرهی

رفتار سازمانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

civilica.com/p/184747/
hrm_ihuyahoo.com
0000-0001-5891-150X

h-index: 8  

دکتر عباس علی پور

جغرافیا دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

aivan31gmail.com
0000-0003-2913-7994

h-index: 6  

دکتر سیدمحمدرضا رشیدی آل هاشم

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه امام حسین

civilica.com/p/110473/
dsr.rashidigmail.com

دکتر محسن ابراهیم پور

جمعیت شناسی دانشیار موسسه پژوهش های اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

ebrahimpourmohsenyahoo.com
0000-0002-4688-6068

h-index: 2  

دکتر سید عباس رجایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/sarajaei
sarajaeiut.ac.ir
0000-0002-6113-2811

دکتر محمدجواد محمودی

اقتصاد دانشیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

mah94chmail.ir

دکتر محمود مشفق

جمعیت شناسی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

aris.atu.ac.ir/moshfegh
m_moshfeghyahoo.com
0000-0003-1163-0481

h-index: 3  

دکتر مسعود عالمی نیسی

جامعه شناسی توسعه استادیار سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

masood_alamiyahoo.com

دکتر ابراهیم صفری

آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان های خارجی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)

safariibrahim1gmail.com
0000-0001-9133-7191

دبیر تخصصی

جواد مهدی زاده

اقلیم شناسی پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

jmahdizadehihu.ac.ir
0000-0001-5211-4286

دبیر اجرایی

دکتر داریوش حاتمی

اقلیم شناسی پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

dhatami68yahoo.com