جرم انگاری رفتارهای مغایر با افزایش جمعیت و فرزندآوری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، رئیس مرکز تحقیقات حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

2 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

افزایش جمعیت و فرزندآوری یکی از موضوعات موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در هر جامعه‌ای است. امروزه، مقوله جوانی جمعیت تنها به‌عنوان یک موضوع خاص مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی گسترده است که در این راستا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 مورد تصویب قرارگرفته است. پژوهش حاضر که ازنظر هدف، کاربردی و به‌صورت کیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است. یافته‌ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که دستیابی به افزایش جمعیت با تدابیر حمایتی؛ پیشگیرانه و کیفری در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باسیاست‌های حمایتی و تشویقی، سیاست‌های پیشگیرانه و سیاست‌های کیفری (تنبیهی) همراه بوده است. از سویی نیز برخلاف سایر قوانین، تقدم تدابیر حمایتی و پیشگیرانه در گفتمان سیاست جنایی مقنن 1400 در مقایسه با تدابیر کیفری مشهود است به‌طوری‌که دستیابی به افزایش جمعیت مورد توجه نظام‌های کیفری و تدابیر تشویقی محرومیت‌های رفاهی غیر کیفری قرارگرفته است؛ که این خود چالش‌هایی در تصویب، شمولیت و اجرای قانون به همراه دارد. از سویی نیز گونه شناسی جرم‌انگاری‌ها و ضمانت اجراها درزمینه فرزندآوری و افزایش جمعیت با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های غربال‌گری و تشخیص ناهنجاری‌های جنین همراه است که نشان‌دهنده ایرادها و ابهام‌هایی در جرم‌انگاری‌ها و ضمانت اجراهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminalization of Behaviors Contrary to Population Growth and Childbearing in the Law Supporting the Family and the Youth of the Population

نویسندگان [English]

  • Jamal Beigi 1
  • Mehrdad Teymouri 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Head of Law Research Center, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
2 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Researcher at the Law Research Center, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Population increase and childbearing is one of the issues that policy makers and planners pay attention to in any society. Today, the category of population youth is not only a specific issue, but it is a broad political, social, cultural, economic, legal and security issue, and in this regard, the law on the protection of the family and population youth was approved in 1400. The current research, which has analyzed the application and quality of the family and youth protection law in terms of purpose. The findings and results of the research show that achieving population increase with support measures; Preventive and criminal in the family and youth protection law has been accompanied by supportive and encouraging policies, preventive policies and criminal (punishment) policies. On the other hand, contrary to other laws, the priority of protective and preventive measures in the criminal policy discourse of the 1400 legislature is evident compared to penal measures, so that the achievement of population increase has been the focus of penal systems and incentive measures of non-criminal welfare deprivations; This brings challenges in the approval, inclusion and implementation of the law. On the other hand, the typology of criminalizations and guarantees of implementations in the field of childbearing and population growth is associated with prohibitions and restrictions on screening and diagnosing fetal abnormalities, which indicates flaws and ambiguities in criminalizations and guarantees of implementations of the Law on Family Protection and Population Youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population Increase
  • Family
  • Child Bearing
  • Abortion
  • Family Protection Law and Population Youth