تبیین چارچوب جامعه شناختی تاثیر فناوری های فضای مجازی بر میل خانواده های ایرانی به فرزندآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

چکیده

تعریفی واحد و جامعی از خانواده که همه صاحب‌نظران بر آن اجماع داشته باشند وجود ندارد؛ در عین حال قدر متیقن آن است که خانواده کوچکترین واحد اجتماعی محسوب می‌شود. این واحد کوچک در عین حال مستحکم‌ترین واحد اجتماعی نیز هست. استحکام خانواده امروز دستخوش بسیاری از تحولات از جمله تحولات فناورانه است. فضای مجازی بستر شکل‌گیری انبوهی از تغییرات در خانواده شده است. کمتر خانواده‌ای، خاصه در دوران اوج بیماری کرونا، در جهان از تعامل با بستر فضای مجازی جا مانده است. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که با روش تحلیل گفتمان، به بررسی نسبت میزان میل به فرزندآوری خانواده‌های ایرانی در دوران پساکرونا با فضای مجازی پرداخته است. مبنای اصلی تحلیل در این تحقیق توجه به مسئله «گفتمان» در زمینه خانواده است و تحوّل در گفتمان خانواده درواقع به‌معنای تحوّل در ساختارها، کارکردها و قوانین خانواده است؛ مهم‌ترین گفتمان‌های مورد تاکید در این پژوهش گفتمان «خانواده ایرانی-اسلامی» به‌عنوان گفتمان مبنا، و گفتمان «خانواده غربی» به‌عنوان گفتمان تأثیرگذار بر گفتمان مبناست. نتایج نشان می‌دهد که سه گفتمان خانواده سنتی، خانواده کاربرِ منفعل و خانواده کاربرِ فعال قابل شناسایی هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the sociological framework of the pressure of satellite technology on the desire of family’s fertility

چکیده [English]

There is no single and comprehensive definition of family that all experts agree on; At the same time, it is certain that the family is the smallest social unit. This small unit is also the strongest social unit. The strength of the family today is undergoing many changes, including technological changes. The virtual space has become the platform for the formation of a lot of changes in the family. Few families in the world, especially during the height of the corona disease, are left to interact with the virtual space platform. The current research is qualitative research that has investigated the ratio of Iranian families' willingness to have children in the post-corona era with virtual space using the discourse analysis method. The main basis of analysis in this research is to pay attention to the issue of "discourse" in the context of the family, and the transformation in the family discourse actually means the transformation in the structures, functions and laws of the family; The most important discourses emphasized in this research are the "Iranian-Islamic family" discourse as the base discourse, and the "Western family" discourse as the influential discourse on the base discourse. The results show that three discourses of traditional family, passive user family and active user family can be identified

کلیدواژه‌ها [English]

  • sociology of technology
  • satellite
  • fertility
  • population
  • technology