تحلیل تحولات جمعیتی نیم قرن گذشته کشور ایران و تاثیرات آن بر توان دفاعی-نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسندگان

1 دانشگاه امام علی (ع)

2 دانشکده فارابی

چکیده

جمعیت همواره یکی از مؤلفه‏های اقتـدار ملی محسوب گردیده و هرگونه تغییر در آن، موجب تحول در توان نظامی و دفاعی کشورها خواهد شد. مقاله حاضر با عنوان "تحلیل تحولات جمعیتی نیم قرن گذشته و تاثیرات آن بر توان دفاعی-نظامی"، از نوع پژوهش‏های کاربردی بوده و در سه حوزه جمعیت، قدرت ملی و قدرت نظامی، به بررسی تاثیر تحول و تغییر نرخ جمعیت در کشور ایران در بازه زمانی نیم قرن گذشته پرداخته است. این مقاله با بهره جستن از اطلاعات تحصیل شده از روش‏های کتابخانه‏ای و میدانی، به شیوه آمیخته درصدد نیل به رفع دغدغه‏های تبیین شده در متن پژوهش است که در همین راستا پس از تحلیل ادبیات، 12 شاخص مرتبط با موضوع را در قالب سوالات تحقیق احصا و در قالب پرسشنامه تدوین و بین 120 نفر از کارکنان، فرماندهان و مسوولین نیروهای چهارگانه و سازمان‏های تابعه ارتش ج.ا.ایران که به صورت تصادفی، هدفمند و سهمیه‏ای انتخاب شده بودند، توزیع که نتایج تحصیل شده از روش‌های آمار توصیفی (جداول شاخص‌های آماری، توزیع فراوانی و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون خی‌دو و فریدمن) بیانگر تایید فرضیه پژوهش مبنی بر تاثیر ملموس جمعیت جوان با طراوات و توانمند، به عنوان مولفه اساسی و اصلی در پیشبرد وظایف و ماموریت‌های مختلف تعریف شده در بخش‌های گوناگون صنایع دفاعی و یگان‌های نظامی، رزمی و عملیاتی و ارتقای توان دفاعی- نظامی کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the demographic changes of the last half century in Iran and its effects on the defense-military power

نویسندگان [English]

  • Mohammad jalal Torkashvand 1
  • Hossein Mahdian 1
  • hojat Jahani Rad 2
1 Amam ali university
2 لویزان، شهرک شهید فلاحی، گلستان 2، واحد 12 02122972363
چکیده [English]

Based , population has always been considered one of the components of national power and authority, and any change in its quality and quantity will cause changes in the military and defense power of countries. The present article, entitled "Analysis of demographic developments of the past half century and its effects on defense-military power", is of the type of applied research and examines the impact of the evolution and change of the population rate in the three areas of population, national power and military power. Iran has paid in the last half century. Using the information obtained from library and field methods, this article tries to resolve the concerns explained in the research text in a mixed way, and in this regard, after analyzing the literature, 12 indicators related to the subject were identified. In the form of statistical research questions and in the form of a questionnaire, among 120 employees, commanders and officials of the four forces and subordinate organizations of the Iranian Armed Forces, who were randomly, purposefully and quota-chosen, the distribution that the results obtained from the methods of descriptive statistics (statistical index tables, frequency distribution and graph) and inferential statistics (Khedo and Friedman test) show the confirmation of the research hypothesis that the tangible impact of the young population with freshness and ability, as the main and basic component in Advancement of various tasks and missions defined in various sectors of defense industries and military, combat and operational units and improvement of the country's defense-military power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population
  • defense
  • power
  • military power