تحلیل فضایی کاهش باروری، سالخوردگی جمعیت و پیامدهای امنیتی آن در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسنده

استادیار، دانشکده پیامبر اعظم (ص)، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

با کاهش باروری در چند دهه اخیر، ساختار سنی جمعیت به سمت سالخوردگی حرکت کرده است که می‌تواند تهدیدی برای امنیت ملی به حساب آید. پژوهش حاضر بر آن است تا تغییرات باروری و ساختار سنی جمعیت در شهرستان‌های ایران را مورد بررسی قرار دهد. داده‌های آماری از سالنامه‌های مرکز آمار ایران جمع‌آوری شده و با استفاده از روش‌های آماری فضایی و GIS، تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش باروری باعث تغییرات چشمگیری در ساختار سنی جمعیت شده است. عوامل مختلفی مانند نرخ اشتغال، آموزش، و شهرنشینی با باروری رابطه منفی دارند. همچنین، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بین باروری و سالخوردگی رابطه منفی وجود دارد. تمرکز سالخوردگی در شهرستان‌های داخلی و شمالی نشان از چالش‌های جدی در زمینه امنیتی- دفاعی می‌دهد که نیازمند توجه ویژه است.تدوام چنین روندی کشور را با چالش های جدی در حوزه امنیتی- دفاعی روبرو می کند که در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی بدان پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of fertility decline, population aging and its security implications in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • mohammad vali aliei
Assistant Professor of Imam Hossein University
چکیده [English]

With the decrease in fertility in the last few decades, the age structure of the population has moved towards old age, which can be considered a threat to national security. The current research aims to examine the changes in fertility and the age structure of the population in the cities of Iran. Statistical data has been collected from the yearbooks of the Iranian Statistics Center and analyzed using spatial statistical methods and GIS. The results show that the decrease in fertility has caused significant changes in the age structure of the population. Various factors such as employment rate, education, and urbanization have a negative relationship with fertility. Also, the analysis shows that there is a negative relationship between fertility and aging. The concentration of aging in the interior and northern cities shows serious challenges in the field of security and defense, which require special attention. The continuation of such a trend will face the country with serious challenges in the field of security and defense, which are in four dimensions: economic, social, political and military was dealt with.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total fertility rate
  • replacement rate
  • population aging
  • national security
  • spatial analysis