بررسی نقش میانجی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در ارتباط بین حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی زنان شاغل: تمرکز بر میل به فرزندآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسنده

دانش آموخته دکتری سنجش و اندازه گیری، پژوهشگر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در ارتباط بین حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی زنان شاغل با تمرکز بر میل به فرزندآوری در تابستان سال 1402 بود. برای انجام پژوهش، از بین جامعه آماری زنان شاغل در بیمارستان شهید بهشتی شهر شیراز تعداد 200 نفر براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس مقیاس سازگاری زناشویی اسپاینر (1976)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت (1988) و وابستگی به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل (1395) بین شرکت‌کنندگان پژوهش توزیع شد تا پاسخ دهند. یافته‌ها نشان داد حمایت اجتماعی رابطه مثبت معنادار با سازگاری زناشویی و رابطه منفی معنادار با اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی داشته است (p<0.01). همچنین الگوی مدل‌یابی تحلیل مسیر نشان‌دهنده نقش مثبت حمایت اجتماعی در سازگاری زناشویی و همچنین نقش منفی در اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بود. علاوه بر این، نقش مثبت حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی در فرزندآوری نیز تایید شد. اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی نیز نقش منفی در فرزندآوری داشته است. در مجموع، نتایج از این فرضیه حمایت کرد که حمایت اجتماعی باعث وابستگی کمتر به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر موبایل و افزایش سازگاری زناشویی و تمایل به داشتن فرزند در زنان شاغل می‌شود. از سوی دیگر اعتیاد به شبکه های اجتماعی باعث عدم تمایل افراد به فرزند داشتن می‌گردد. براساس نتایج بدست آمده از پژوهش می‌توان به بررسی تعیین‌کنندگی سایر متغیرها در متغیر سازگاری زناشویی پرداخته و در جهت طراحی و کاربست برنامه مداخلاتی مبتنی بر افزایش حمایت اجتماعی در راستای ارتقاء شاخص سازگاری زناشویی در مراکز مشاوره خانواده و ازدواج اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate Mediating Role of Social Network Addiction in the Relationship between Social Support and Marital Adjustment of Working Women: Focusing on the Desire to Childbearing

نویسنده [English]

  • Sedigheh Heydari
Ph.D. in Assessment and Measurement, Researcher of Young and Elite Researchers Club, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.
چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the mediating role of social network addiction in the relationship between social support and marital adjustment working women by focusing on the desire to childbearing in summer of 2023 year. For this purpose, 200 people were selected from the statistical population of women working in Shahid Beheshti Hospital of Shiraz city based on random sampling. Then Spinner (1976) Marital Adjustment scale, Zimet Perceived Social Support (1988) and Mobile Network-Based Social Networking (2016) were distributed among the research participants to answer. The findings showed that social support had a significant positive relationship with marital adjustment and a significant negative relationship with addiction to social networks (p<0.01). Also, the modeling pattern of path analysis showed the positive role of social support in marital adjustment as well as the negative role in addiction to social networks. In addition, the positive role of social support and marital adjustment in childbearing was also confirmed. Addiction to social networks has also had a negative role in having children. Overall, the results supported the hypothesis that social support causes less dependence on mobile-based social networks and increases marital adjustment and desire to have children in working women. Based on the results obtained from the research, it is possible to examine the determinants of other variables in the marital adjustment variable and to design and implement an intervention program based on increasing social support in order to improve the index of marital adjustment in family and marriage counseling centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social support
  • social media addiction
  • marital adjustment
  • working women
  • path analysis