تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر گرایش به باروری از دیدگاه زنان شاغل در آموزش و پرورش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی با اصالت

نویسنده

دانشیار، گروه فرهنگی اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عامل‎های اثرگذار بر فرآیند انتقال باروری در شهرستان رباط‌کریم می‎باشد به بیان دقیق‏تر، این مطالعه با پیوند زدن برخی از دگرگونی‎های اجتماعی چند دهة حاضر با رفتارها و ارزش‌های خانوادگی نشان می‎دهد که چگونه برخی از این فرایندهای اجتماعی عمده و نیز دگرگونی‎های نگرشی و ارزشی پیاپی این سال‏ها به مسیر و جهت دگرگونه‎ای از دگرگونی‎های خانوادگی و ازجمله بر رفتار‏ها و نگرش‌های باروری اثرگذاری عمده‎ای گذاشته است. پژوهش حاضر به روش کمی، پیمایشی و اسنادی مورد مطالعه واقع شد. جامعه آماری این تحقیق، زنان متأهل و شاغل در آموزش‌وپرورش شهرستان رباط‌کریم در سنین باروری (49-15) ساله می‌باشد؛ که با فرمول کوکوران شمار 278 نفر برای این پروژه مشخص گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن صوری بوده و از نظرهای اندیشمندهای روش تحقیق و جامعه شناسی استفاده شد. و پایایی آن با آلفای کرونباخ به دست آمد. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی، اقتصادی مورد مطالعه در این پژوهش (رضایت‏مندی زناشویی، مدگرایی، گرایش دینی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، فردگرایی، احساس و روحیه دنباله روی (مدرنیته) نو بودن اندیشه‎های زن‎های جوان و دخترها) بر گرایش به فرزند آوری اثر دارد. به‎گونه خلاصه به نظر می‌رسد رفتار باروری زن‎ها بر میزان استقلال آن‌ها در خانواده اثرگذار می‌باشد. از سوی دیگر، میزان توانمندی‌های فردی و اجتماعی زن‎ها که دربردارنده آگاهی و ارتباطات اجتماعی آن‏ها و همچنین توانایی‌های فردی‌شان می‌باشد؛ بر رفتار باروری زنان اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

sociological explanation of factors affecting fertility from the point of view of women working in education and research in Robat Karim city

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Reza Rashidy Alehashem
Social and Cultural group Humanity Scienced, Emam hosein university
چکیده [English]

This study analyzes the institutional factors affecting the process of fertility transfer in Robat Karim city with emphasis on family development. More precisely, this study shows how some of these major social processes, such as the outbreak of war and revolution, as well as the subsequent attitudinal and value developments of these years, have been linked to some of the social changes of the last few decades with family behaviors and values. The path and direction of movement of family changes, including on fertility behaviors and attitudes, have a major impact.
The statistical population of this study is married women employed in education in the city of Robat Karim in reproductive age (15-49 years).
The results showed that socioeconomic factors examined in this study (fatalism, marital satisfaction, modernism, religious orientation, social economic base, social participation, individualism, psychological emotion, and (modernity) young women's and girls' modernity) The tendency to adopt children has an effect.
In summary, it seems that women's reproductive behavior is influenced by their independence in the family. On the other hand, the extent of women's personal and social abilities, including their social awareness and communication, as well as their individual abilities, affect women's fertility behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "childbearing tendency"
  • " marital satisfaction"
  • " modernism"
  • " religious orientation"
  • "social economic base"
  • "social participation"